სკანდალი რუსეთში ქართული ფესვებით – «ოქროს მოსამართლის» სკანდალის ახალი დეტალები

«ალიაში»რუსულ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციაზედაყრდნობით,  გამოქვეყნდა სტატია სათაურით – «ვინ არის რუსეთში«ოქროს მოსამართლედ» წოდებული ელენე ხახალევა და დაამთავრა თუარა მან იურიდიული ფაკულტეტი». პუბლიკაცია ელენე ხახალევას  ეხებოდარომელიც კრასნოდარის მხარის დინსკის რაიონულისასამართლოს ფედერალური მოსამართლეაჩვენ ამ პიროვნებით იმიტომდავინტერესდითრომ მას ქართული ფესვები აქვს და ამ ეტაპზეედავებიანრომ სოხუმის უნივერსიტეტის ყალბი დიპლომი აქვსუმაღლესი იურიდიული განათლება არ გააჩნია და ამფალსიფიცირებული დიპლომით გაიკეთა საკმაოდ სოლიდური კარიერათუ ეს ფაქტი დადასტურდამაშინ სკანდალში სოხუმის უნივერსიტეტიცგაეხვევა და თუ ცოცხლები არიანის ადამიანებიცრომელთაც დიპლომიგასცესდიპლომი კი 1991 წელს არის გაცემულითუმცაარც ის არისგამორიცხულისკანდალის  ეპიცენტრში საქართველოს განათლების განვითარების ეროვნული ცენტრიც მოხვდეს.

საიდან და როგორ დაიწყო ეს ყველაფერივინ და რატომ დაინტერესდა ელენე ხახალევას დიპლომითამის და სხვამნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ «ალიას» ადვოკატი ვახტანგ ცხომელიძე ესაუბრება.

– ბატონო ვახტანგსაიდან და როგორ გაირკვარომ ელენე ხახალევასსავარაუდოდყალბი დიპლომი აქვს?

– მე ვიცავ რუსეთის მოქალაქისვალერი ანნაევის უფლებებსეს პიროვნება გახლავთ რუსეთის ფედერაციაშიდაფუძნებული სოფლის მეურნეობის წარმოების კოოპერატივის, «კავკაზის» ასოცირებული წევრი. 2007 წელსვალერი ანნაევსა და «კავკაზს» შორის წარმოიშვა სამოქალაქო დავაპირველ ინსტანციაში ანნაევის მოთხოვნა არდაკმაყოფილდა და მან ეს გადაწყვეტილება ზემდგომ ინსტანციაშისაკასაციო სასამართლოში გაასაჩივრასაკასაციოსასამართლომრომელიც სამი მოსამართლისგან შედგება და რომლის თავმჯდომარეც ელენე ხახალევა იყოეს საქმეგანიხილა და ვალერი ანნაევის მოთხოვნა არც მან დააკმაყოფილესეს გადაწყვეტილება სასამართლომ 2008 წელსმიიღო. 2017 წელს კი ვალერი ანნაევისთვის რუსული მედიითელენა ხახალევაზე გადაღებული დოკუმენტურიფილმით «ოქროს მოსამართლე», ცნობილი ხდებარომ ხახალევას რეალურად არ დაუმთავრებია თბილისისსახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი და მასსავარაუდოდაქვსყალბი დიპლომი და წლების განმავლობაში მუშაობს მოსამართლედცხადიაამ ინფორმაციით დაინტერესდა ჩემიმარწმუნებელიიმ შემთხვევაშითუ დადასტურდებოდარომ ხახალევაზე ყალბი დიპლომი იყო გაცემულიუკვეამოქმედდებოდა ადამიანის ძირითადი უფლებების მე-6 კონვენციარაც გულისხმობსრომ ნებისმიერ ადამიანს აქვსუფლებაისარგებლოს სამართლიანი სასამართლოთიმისი საქმე მიუკერძოებელმა და დამოუკიდებელმასასამართლომ განიხილოსაქ თავისთავად იგულისხმება მოსამართლის განათლება და კვალიფიკაციარომმოსამართლეს უნდა ჰქონდეს უმაღლესი იურიდიული განათლება.

– შეიძლება ითქვასვალერი ანნაევს არაფერი პირადული არ ამოძრავებს ხახალევას მიმართ და მხოლოდსამართლიანობის აღდგენისთვის იბრძვის?

– რასაკვირველიაასეამას მიაჩნიარომ საკასაციო სასამართლომ უსაფუძვლოდ არ დააკმაყოფილა მისი სარჩელირითაც «კავკაზთან» დავის რუსეთის ფედერაციაში გაგრძელების შესაძლებლობა მოუსპოიმ შემთხვევაში კითუდადასტურდებარომ ხახალევას დიპლომი ყალბია და მას არ აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლებავალერიანნაევი შეძლებსმიმართოს ევროსასამართლოსმისთვის კომპენსაციის გადახდის მოთხოვნითრადგან მის მიმართდაირღვა კონვენციის მე-6 მუხლი.

ვალერი ანნაევის დავალებით ჩვენ 2017 წლის 29 ნოემბერს შეტანილი გვქონდა სარჩელი თბილისის სახელმწიფოუნივერსიტეტისა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმართ ელენა ხახალევაზე გაცემული დიპლომისსიყალბის დადგენის მოთხოვნითთბილისის საქალაქო სასამართლომ უარი გვითხრა სარჩელის წარმოებისმიღებაშირაც შემდგომ ჩვენ მიერ კერძო საჩივრით გასაჩივრდა ზემდგომ ინსტანციაში და ამ ეტაპზე მიმდინარეობსჩვენი კერძო საჩივრის საფუძვლიანობის განხილვა.

– თქვენ სამოქალაქო სასამართლოში ერთდროულად უჩივით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულცენტრსა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტსრას ითხოვთ სასამართლოსგან?

– განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისგან და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისგანმოვითხოვთ საჯარო ინფორმაციის გაცემას და მეტს არაფერსჩვენთვის ცნობილი გახდარომ რუსეთისკრასნოდარის ოლქის მოსამართლეთა საბჭოში იყო შესული გარკვეული სახის დოკუმენტებიასეთი დოკუმენტისწორედ ამ ცენტრიდან და სოხუმის უნივერსიტეტიდან გაიგზავნა.    განათლების ხარისხის განვითარებისეროვნული ცენტრის მიერ გაიცა დასკვნა ელენე ხახალევას მიერ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისისსახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის დამთავრების (სწავლებისფაქტის დადასტურების შესახებასევესოხუმის უნივერსიტეტმა რუსეთის ფედერაციის კრასნოდარის ოლქის მოსამართლეთა საბჭოს სახელზეგაგზავნა წერილირომლის მიხედვითაცელენე ხახალევა, 1985-1991 წლებში სწავლობდა თსუ სოხუმისფილიალშიშესაბამისადანნაევი დაინტერესდანამდვილად იყო თუ არა გაცემული ეს დოკუმენტები  განათლებისხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისგან და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისგანმივმართეთ ორივესუბიექტს შესაბამისი თხოვნითდაედასტურებინათ ჩვენთვისმართლა იყო თუ არა გაცემული ამგვარიწერილობითი დოკუმენტები კრასნოდარის ოლქის მოსამართლეთა  საბჭოს სახელზერომლითაც დასტურდებარომხახალევა სწავლობდა სოხუმის უნივერსიტეტშისოხუმის უნივერსიტეტმა პასუხი არ გაგვცა ამ კითხვაზეგანათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიდან კი მივიღეთ პასუხირომ იმ შემთხვევაშიესინფორმაცია რომ მოგაწოდოთთქვენ უნდა წარმოადგინოთ ხახალევასგან მინდობილობავინაიდან საქმეპერსონალურ ინფორმაციასთან გვაქვსოცხადიაარ დავეთანხმეთ განათლების ხარისხის ცენტრსრადგან საქმეეხებამართალიასხვა ქვეყნისმაგრამ საჯარო მოხელესრომლის შესახებაც ამგვარი ინფორმაცია საჯაროა ზოგადიადმინისტრაციული კოდექსის 44- მუხლიდან გამომდინარევინაიდან ხახალევა თანამდებობის პირი და მოქმედიმოსამართლეამის შესახებ ამ ტიპის ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება ყველას აქვსაქედანგამომდინარერადგან  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი უარს ამბობს ჩვენს კანონიერმოთხოვნაზემოგვაწოდოს საჯარო ინფორმაცია მაღალი თანამდებობის პირის შესახებსოხუმის უნივერსიტეტმა კისაერთოდ იგნორირება გაუკეთა ჩვენს მოთხოვნას და პასუხიც კი არ მოგვწერამივმართეთ სასამართლოსრომ მანდაავალოს ერთსაც და მეორე სუბიექტსაცგაგვცენ ამ კითხვაზე პასუხი და დაგვიდასტურონ მხოლოდ ისრაცწერილობით დაუდასტურეს კრასნოდარის ოლქის მოსამართლეთა საბჭოს.

– ცოტა უცნაური ვითარებააკრასნოდარის ოლქის მოსამართლეთა საბჭოსთვის შეიძლება ინფორმაციის გაცემადა ვალერი ანნაევისთვის – არაგანათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრის უარი ინფორმაციისგაცემაზესოხუმის უნივერსიტეტის იგნორირებათქვენ მიერ მიწერილ წერილზე,  ეჭვს არ გიძლიერებთრომელენე ხახალევას მართლა ყალბი დიპლომი აქვს და შესაძლოაცენტრი და უნივერსიტეტიმინიმუმშეცდომაშიშეიყვანეს და არასწორი ინფორმაცია გასცესშემდეგ მიხვდნენ ამას და ახლა უკვე აღარ სურთ დადასტურებულისიყალბის ხელახლა დადასტურებავისაც არაფერი აქვს დასამალი და დასაფარიის საჯარო ინფორმაციას არბლოკავს.

– ცხადიაეს ეჭვი გაგვიძლიერდაამ ორი სუბიექტისმე ვიტყოდიარაადეკვატური და არასამართლიანი მოქმედებაერთის უარი და მეორის დუმილილოგიკურადგვიძლიერებს ამ ეჭვს,  რისი საფუძველი ისედაც არსებობს.

გარდა ამისაჩვენთვის შემდგომში გახდა ცნობილირომ რუსულ ინტერნეტგამოცემა «ვეკ.რუ»-შიგამოქვეყნდასტატიასადაც მითითებულიარომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ განიხილა ელენე ხახალევას საქმე სოხუმისუნივერსიტეტის დიპლომის ნამდვილობასთან დაკავშირებით და დააკმაყოფილა ხახალევას მოთხოვნააეღო ამდიპლომის დუბლიკატიმივმართე თბილისის სამოქალაქო სასამართლოსმოვითხოვეთ ინფორმაცია იმის შესახებელენე ხახალევას ნამდვილად ჰქონდა თუ არა შეტანილი სარჩელი სასამართლოში დიპლომის ნამდვილობისდადგენის და ამ დიპლომის დუბლიკატის მიღების მოთხოვნით და თუ ასეთი სარჩელით მიმართასასამართლომრა გადაწყვეტილება გამოიტანა მის სარჩელთან დაკავშირებითსასამართლოდან მოგვივიდა პასუხი – უარი ორმაგიდასაბუთებითრომ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეს აქვს უფლებამიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოსამგვარი ინფორმაციის გაცემარუსეთის მოქალაქესვალერი ანნაევს კი ამის უფლება არ აქვსოასევეგვითხრესრომრუსეთის მოქალაქეც რომ არ ითხოვდეს ამ ინფორმაციას და საქართველოს მოქალაქე ითხოვდესმაინც არმოგცემდითრადგან საქმე პერსონალურ მონაცემებთან გვაქვს და მათ ვერ გავცემთობოლოს და ბოლოსსასამართლოს გადაწყვეტილებები და ამა თუ იმ საქმის განხილვის თარიღი და მხარეები სასამართლოსვებგვერდზეა ატვირთულისრულიად საჯაროა და ასეთ შემთხვევაში პერსონალური მონაცემების მომიზეზებითინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე ლაპარაკი აბსურდიაუკიდურეს შემთხვევაშიშესაძლოასასამართლოსგადაწყვეტილებაში არ იყოს გვარსახელები მითითებულიიყოს მითითებული მხარეთამოწმეთა და .ინიციალები და ამით გარკვეულწილად პირადი ინფორმაცია დაცული იყოს და ამ სახით გადმოეცათ ჩვენთვისსასამართლოს გადაწყვეტილებათუმცაარც ამ სახით მოგვცეს ინფორმაცია.

– აპირებთ თუ არა საქალაქო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებასა?

– ახლა გავდივარ ჩემს მარწმუნებელთან კონსულტაციას და რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებსისე მოვიქცევით.

 მიგვაჩნიარომ ელენა ხახალევა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და სსიპ «განათლების ხარისხისგანვითარების ეროვნული ცენტრის» შესაბამის პირებთან შესაძლო კორუფციულ გარიგებაში შესვლის გარეშევერშეძლებდა ყალბი დიპლომის კანონიერების ფარგლებში მოქცევას და ღრმა მწუხარებას გამოვხატავთ იმ ფაქტისგამორომ საქართველოში შესაძლოა კვლავ მძვინვარებს კორუფცია და ძირეულად მის აღმოსაფხვრელადხელისუფლებას არ გააჩნია საკმარისი პოლიტიკური ნებაამის გამო ვალერი ანნაევი აპირებს შესაბამისიგანცხადებით მიმართოს საქართველოს პრეზიდენტსპრემიერმინისტრსა და პარლამენტს.

ლევან ჯავახიშვილი 

წყარო: alia.ge

comments

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.