პოლიტიკის იმიტირებული სამსჯავროს მასალების პირველი ტომი

საქართველოს ტექ­ნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერ­თა­შორისო ურთიერთობების ფაკულ­ტე­ტზე (დეკანი, პროფ. ირაკლი გაბისო­ნია) მოიძებნა და დაინერგა სტუ­დე­ნ­ტების სას­წავ­ლო-სამეცნიერო პროცესში ინტერესითა და ხალი­სით ჩაბმის, მათი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გადმოცემისა და შეფასების საინ­ტე­რესო, თვა­­ლსა­ჩინო და ეფექტური საშუალება. ეს გა­მოიხატა სასწავლო-სამეც­ნიერო პროექ­ტის „პოლიტიკა სამსჯავ­როზე“ (ავ­ტორი პროფ. ჰენრი კუპრაშ­ვილი) განხორ­ციელე­ბით სხვადასხვა, საფა­კულტეტო, უნივერსიტეტშორისი, უც­ხოენო­ვან და სასკოლო ფორმატ­ში. პროექტი მასმედიის მიერ შემკობილ იქნა სხვადასხვა ეპითეტით: საუკუნის პროექტი, გამარჯვებისათვის დაბადებული პროექტი და სხვ. (2 სეზონში 100-მდე პუბლიკაცია – ტვ I არხი, რუსთავი 2, საინფორმაციო სააგენტოები „ჯი-ეიჩ-ენ“-ი, „პროგრესნიუსი“, „ინფონევსი“ და სხვ.).

მსოფლიოში პირველად იმიტირებული სასამართლო პროცესი გამოყენე­ბუ­ლია არა სი­ს­ხლის სამართლისა და სამოქალაქო საქმეების განსახილველად, არამედ ეროვნული ინტერესების კონტექსტში პოლი­ტიკ­ისათვის განაჩენის გამოსატანად და, ამავე დროს, ამაში სტუდენტების (უფ­რო­ს­კლასელების) ჩადებული შრომის ხარისხის შესა­ფა­სე­ბ­ლად. სტუდენტები (უფროსკლასე­ლები) სწავლობენ და იკ­ვლე­ვენ ცნობილი პოლიტიკური პირების (პოლიტიკური პარტიების) მიერ გატარებული პოლიტიკის შესაბამისობას ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებთან და შედეგები სამსჯავროზე განსასჯელად გამოაქ­ვთ ბრალდებისა და დაცვის გუნდებს. მათ უყა­ლიბდებათ პოლიტიკის პრობლემების მეცნიერული შესწავლის, კვლევისა და ანალიზის, წყაროების მოძიების, კრიტიკული აზრო­ვ­ნების, ქცევისა და ურთიერთობის ეთიკის, გუნ­დური მუ­შაობის, საჯარო გამო­ს­­ვლისა და დებატებში მონაწილეობის უნარ-ჩვე­ვები. ამასთან, სხვადასხვა სპე­­­ციალო­ბე­ბის ჰარ­მონიული ურთიერთკვეთის, თეორიულ-პრაქტიკული სინ­­­თეზისა და უნივერ­სალი­ზა­ციის შე­დე­გე­ბ­ი ხელს უწყობს მრავალ­მხრივად განვითა­რე­ბუ­ლი, მაღალი დონის სპეციალი­ს­ტის მომზადებას.

სტუდენტებმა (უფროსკლასელებმა) მოიძიეს მრავალი საინტერესო მასალა, რის საფუძველზეც, ხშირ შემთხვევაში, მოხდა საქართველოს პოლიტიკის ისტორიიდან მნიშვნელოვანი პერიოდების ახლებური პოლიტიკური გააზრება და დამკვიდრებული ძველი სტერეოტიპების მსხვრევა, ეროვნული ინტერესების, სტრატეგიის, სისტემური მართვის, პოლიტიკის სტრუქტურულ-ფუნქციური კანონზომიერებების ურთიერთკავშირის სიღრმისეული გაცნობიერება.

პროექტი, მისი მიზნები და ამოცანები სრულიად აპოლიტიკურია და გამორიც­ხავს მიმდინარე პოლი­ტი­კურ-პარტიულ პროცესებთან პიროვ­ნული თუ ორგა­ნი­ზაციული სახით რაიმე შეხებას.

წიგნი გამორჩეულია სასარგებლო ინფორმაციის სიუხვით, რაზეც მისი სარჩევი მეტყველებს: იმიტირებული სამსჯავროს თავმჯდომარის სიტყვა და ნაფიც მსაჯულთა (საგამოცდო კოლეგიის) შემადგენლობა, მომხსენებლის სიტყვა, სხდომის მდივნის მიერ მხარეთა წარდგინება, ბრალდების მხარის, გუნდ ,,თემიდას ხევისბერის“ შესავალი სიტყვა, დაცვის მხარის, გუნდ ,,თემიდას შვიდეულის“ შესავალი სიტყვა, ბრალდების მხარის, გუნდ ,,თემიდას ხევისბერის“ შეკითხვები და დაცვის მხარის, გუნდ ,,თემიდას შვიდეულის“  პასუხები (პაექრობა), დაცვის მხარის, გუნდ ,,თემიდას შვიდეულის“  შეკითხვები და ბრალდების მხარის, გუნდ ,,თემიდას ხევისბერის“ პასუხები (პაექრობა), ბრალდების მხარის, გუნდ ,,თემიდას ხევისბერის“ დასკვნით სიტყვა, დაცვის მხარის, გუნდ ,,თემიდას შვიდეულის“  დასკვნითი სიტყვა, ბრალდების მხარის რეპლიკა, დაცვის მხარის რეპლიკა, მენტორების სიტყვა გუნდების დასახასიათებლად, ბრალდების მხარის, გუნდ ,,თემიდას ხევისბერის“ მტკი­ცებულებები, შეკერილი საქმეები (ფოტოასლები), დაცვის მხარის, გუნდ ,,თემიდას შვიდეულის“  მტკიცე­ბულებები, შეკერილი საქმეები (ფოტოასლები), ვერდიქტი.

წიგნს დანართის სახით ერთვის: პროექტის „პოლიტიკა სამსჯავროზე“ დებულება, შეფასების კრიტერიუმები, ნაფიც მსაჯულთა კოლეგია (საგამოცდო კოლეგია), მისი შემადგენლობა და მუშაობის წესი, იმიტირებული სამსჯავროს სხდომის ოქმი, პირველი სამსჯავროს ვიდეოკოლაჟის ფოტოები, პირველი სამსჯავრო მასმედიაში და 133 პირის საკუთარ სახელთა საძიებელი. ასევე, წიგნში შეიძლება გაეცნოთ ცნობილი მეცნიერებისა და პოლიტიკოსების მიერ პროექტის შესახებ გამოთქმულ შეფასებებს.

ამ ეტაპზე, უკვე დაგროვდა განვლილი 2 სეზონის 21 ტომის მასალა და დაიწყო მათი გამოცემა, რომელთაც ეტაპობრივად დაემატება შემდგომ სეზონებში ჩატარებული სამსჯავროების მასალები. 

0Shares
infonews.ge

კომენტარები

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.